Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Nämnder (8 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Krisledningsnämnden